Bonificacions de fins al 90% a l’IBI a famílies amb necessitats per criança

El Projecte de Llei de Famílies inclou diverses mesures de caràcter fiscal, entre les quals destaquen bonificacions a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família amb més necessitats de suport a la criança o equiparades.

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals (Congrés dels Diputats) s’ha publicat el Projecte de Llei de Famílies, on s’inclou diverses mesures fiscals, destacant la modificació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a fi de possibilitar l’extensió de les bonificacions a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que es prevegin per a famílies amb més necessitats de suport a la criança a altres casos equiparats.

Bonificació de fins al 90%

Fins ara la Llei d’Hisenda Locals estableix que les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 90 per cent de la quota íntegra de l’impost a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Amb la nova regulació prevista perquè s’aprovi el 2023, s’estableix que les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 90 per cent de la quota íntegra de l’IBI a favor dels subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família amb majors necessitats de suport a la criança o equiparades d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de protecció a les famílies amb més necessitats de suport a la criança.

L’ordenança haurà d’especificar la classe i les característiques dels béns immobles a què afecti, durada, quantia anual i altres aspectes substantius i formals d’aquesta bonificació, així com les condicions de compatibilitat amb altres beneficis fiscals.

Protecció a les Famílies amb més necessitats de suport a la criança.

Com a novetats que inclou Projecte de Llei de Famílies, la llei 40/2003 passa a denominar-se «Llei de Protecció a les Famílies amb més necessitats de suport a la criança» i, així, s’estén la protecció en incloure un nou concepte legal de família amb una necessitat especial de suport: s’afegeix a les persones tutores, acollidores o guardadores; en els supòsits equiparats es fixa el grau de discapacitat en el 33% per cent en lloc del vigent 65% i s’inclou a les situacions familiars en què hi hagi una sola persona progenitora amb dues filles o fills.

Es regulen també els supòsits de custòdia compartida, perquè puguin coexistir dos títols en casos de ruptura de la convivència i es pugui figurar en dues unitats familiars, i s’equiparen les parelles de fet a les matrimonials al tracte legal, de manera que podran figurar conjuntament al títol.

En general, s’hi incorpora una nova regulació més beneficiosa de les categories en què es classifiquen les famílies, amb ampliació de supòsits i modificació de llindars:

  • En la categoria especial, per a famílies amb més necessitats de suport a la criança, es redueix el nombre de fills/es exigits per accedir de cinc a quatre filles/es, i de quatre a tres en cas de part múltiple;
  • S’afegeix a les situacions familiars en què hi hagi una sola persona progenitora amb dues o més filles/fills, així com quan la persona progenitora tingui reconeguda una discapacitat o incapacitat per treballar o sigui persona en situació de dependència.
  • A més, en coherència amb la reducció en el nombre de fills/es, les unitats familiars amb tres fills poden accedir a la categoria especial per mitjà d’ingressos reduïts (no superació en còmput anual del cent cinquanta per cent de l’IPREM vigent, com a nou llindar, incloses les pagues extraordinàries).
  • A la categoria general s’englobarien la resta d’unitats familiars.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.