Nou procediment de certificació d’empreses emergents (Startups)

S’ha aprovat l’Ordre ministerial que defineix els criteris per avaluar quines empreses es poden acollir als beneficis i les especialitats descrits a la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents i les mesures necessàries per a la seva certificació o pèrdua.

Les empreses emergents o startups tenen l’opció d’obtenir una certificació que doni suport a la seva solidesa i viabilitat.

Per poder obtenir la certificació, l’interessat s’haurà de registrar primer al portal del client d’ENISA (Empresa Nacional d’Innovació). Un cop ho faci, haurà de fer clic a “certificacions” i després, a “emplenar formulari”.

La Llei 28/2022 reconeix ENISA, dependent de la Direcció General dIndústria i PIME del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, com lentitat encarregada datorgar la certificació dempresa emergent o startup a tota persona jurídica que compleixi, entre altres, els següents requisits descrits a la Llei:

 • Ser empresa de nova creació o un màxim de cinc anys des de la seva constitució i de set anys en el cas del sector de biotecnologia, energia, industrial, entre d’altres.
 • Tenir seu social o establiment permanent a Espanya.
 • Tenir un percentatge majoritari de la plantilla amb contracte a Espanya.
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora i escalable.
 • No cotitzar en un mercat regulat ni haver distribuït dividends.
 • No assolir un volum de negoci superior als deu milions d?euros.

La certificació és un procediment necessari per poder acollir-se als beneficis fiscals i socials establerts a la Llei de startups.

L’Ordre ministerial recull els criteris d’avaluació del caràcter d’emprenedoria innovadora.

 1. Les despeses en R+D+i tecnològica representin, almenys, un 15% respecte de les despeses totals de l’empresa durant els 2 exercicis anteriors, o, a l’exercici anterior, quan es tracti d’empreses de menys de 2 anys.
 2. Que l’empresa sol·licitant hagi estat beneficiària d’inversió, finançament o ajut públics per al desenvolupament de projectes d’R+D+i o d’emprenedoria innovadora en els darrers 3 anys, sense haver patit revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada.
 3. Que l’empresa disposi d’un informe motivat emès pel Ministeri de Ciència i Innovació respecte del seu alt grau d’innovació.
 4. Que lempresa acrediti gaudir de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per tenir contractat personal investigador.
 5. Que l’empresa disposi d’un segell pime innovadora concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació.
 6. Que lempresa disposi de Certificació de Jove Empresa Innovadora emesa per AENOR (EA0043) o de Certificació de Petita o microempresa Innovadora emesa per AENOR (EA0047) o Certificació conforme a la norma UNE 166.002-Sistemes de gestió de la R+D+i.

En cas de no complir cap dels criteris esmentats anteriorment, l’entitat certificadora avaluarà el caràcter d’emprenedoria innovadora, tenint en compte si l’empresa sol·licitant compleix algun dels aspectes següents:

 1. La presència d’innovació tecnològica, ja sigui en desenvolupament o explotació, i que pugui estar protegida per drets de propietat industrial (queden exclosos marques i noms comercials) o altres drets com a programari o know-how protegits, tots relacionats amb el model de negoci de l’empresa sol·licitant. Podeu sol·licitar l’emissió d’un informe potestatiu a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per a l’avaluació d’aquest aspecte.
 2. La presència dinnovació en productes, processos, serveis i/o models de negoci.

Per a més informació:

https://www.enisa.es/es/certifica-tu-startup/info/proceso-de-certificacion

Font: https://paeelectronico.es/

Poseu-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir sobre aquest tema.