Abril 2023: Declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats, renda i patrimoni

Recordi que al mes d’abril ha de fer la presentació de l’IVA (el termini acaba el 20 d’abril, si no hi ha domiciliació bancària), de les retencions a compte de Renda/Societats i del pagament fraccionat de Societats i Renda corresponent al primer trimestre 2023.

També us recordem que podreu presentar les declaracions de l’IRPF i Patrimoni per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 11 d’abril i 30 de juny de 2023, ambdós inclosos (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny ).

Un any més, us recordem que al mes d’abril heu de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i Societats, i del pagament fraccionat de Societats (exercici en curs) i Renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podrà presentar les declaracions de l’IRPF i Patrimoni per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 11 d’abril i 30 de juny de 2023, ambdós inclosos (amb resultat a ingressar amb domiciliació a compte, fins al 27 de juny).

Atenció. Terminis de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació de la declaració esmentada.

Hem de recordar-li que si es presenten fora de termini, els autònoms i les empreses s’exposen a un recàrrec si ho realitzen de manera voluntària (des de l’11 de juliol del 2021, es va modificar el sistema de recàrrecs establint-se un sistema de recàrrecs creixents, essent el recàrrec de l’1 per cent més un altre 1 per cent, addicional, per cada mes complet de retard i sense interessos de demora fins que hagi transcorregut el període de dotze mesos de retard A partir de l’endemà del transcurs dels dotze mesos esmentats, a més del meritació del recàrrec del 15 per cent, començarà la meritació d’interessos de demora) o amb una sanció entre el 50% i el 150% de l’import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l’Agència Tributària.

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret el proper dia 20 d’abril s’ha de presentar i, si escau, procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2023 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, us recordem també que el proper dia 20 d’abril (llevat que es domiciliï el pagament), finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2023 de l’Impost sobre Societats.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es fan els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (tot i que en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el proper 20 d’abril (llevat que se’n domiciliï el pagament).

Per aquest motiu, us preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i dades que necessitarem per poder realitzar la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiteu; consulteu-nos.