Conveni especial per a acomiadaments col·lectius amb treballadors majors de 55 anys

Les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin treballadors majors de 55 anys (sense estar sotmeses a concurs) han de subscriure un conveni especial i continuar cotitzant a la Seguretat Social per aquests empleats. En cas que el treballador tingui dret a percebre una prestació per desocupació amb posterioritat a l’acomiadament col·lectiu, el conveni especial se subscriurà a partir de la data en què s’extingeixi el dret a percebre aquesta prestació.

Requisitos:

 • Figurar incluido en el expediente de procedimiento de despido colectivo.
 • El trabajador deberá tener 55 o más años de edad
 • No tener la condición de mutualista a 1-1-67

Ingreso:

En virtud de ese convenio, el empresario deberá seguir cotizando por el trabajador desde el momento en que suscriba dicho convenio especial y hasta que el afectado cumpla 63 años. En caso de que el despido colectivo se fundamente en causas económicas, dicha obligación cesará cuando el trabajador cumpla 61 años:

 • Desde tal edad, y hasta la edad ordinaria de jubilación, será el trabajador quien asuma el pago e ingreso de las cuotas a la Seguridad Social.
 • Recuerde que en 2021 la edad ordinaria de jubilación es de 66 años, o de 65 años en caso de trabajadores que acrediten 37 años y 3 meses o más de cotización.

Cotización:

La base de cotización que se utilizará para el convenio especial vendrá determinada por el promedio de las bases de cotización de los seis meses previos al despido. Por ejemplo, en caso de un trabajador con un salario bruto y base de cotización de 3.000 euros mensuales, que se vea afectado por un despido colectivo con 55 años (por causas no económicas y sin derecho a prestación por desempleo), las cuotas a ingresar por la empresa hasta que cumpla 63 años ascenderán a más de 54.000 euros.

Forma y plazo de ingreso:

El empresario podrá optar por:

 • Realizar un pago único de las cuotas en cuyo caso deberá manifestarlo por escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social efectuando el ingreso en la misma dentro del mes siguiente al de la notificación por parte de dicho Servicio Común de la cantidad a ingresar.
 • Solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social el fraccionamiento de su pago en tantas anualidades como años le falten al trabajador o trabajadores para cumplir los 63 o 61 años de edad, con un máximo de seis años. En este caso, el ingreso de la primera anualidad deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales a partir de la notificación de la cantidad a ingresar, presentando para responder de las cotizaciones pendientes, bien aval solidario suficiente a juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social o bien sustituyendo, con el consentimiento de dicho Servicio Común, la responsabilidad del empresario por la de una entidad financiera o una entidad aseguradora.
 • El plazo para el ingreso de las anualidades fraccionadas distintas de la primera será el de los treinta días naturales inmediatamente anteriores a la iniciación de la anualidad de que se trate.

En todo caso, estos pagos fraccionados deberán ser objeto de domiciliación en alguna de las entidades financieras habilitadas para actuar como oficinas recaudadoras en los términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en sus normas de desarrollo.

A TENER EN CUENTA:

Reintegro. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente del trabajador previa a la edad de jubilación ordinaria, el empresario tendrá derecho a reclamar las cuotas abonadas a partir de que se produzcan tales hechos.

Si vuelve a trabajar… Si el trabajador vuelve a trabajar con posterioridad al despido colectivo y antes de la edad ordinaria de jubilación, las cuotas ingresadas durante este período se descontarán de las cuotas que deba ingresar el trabajador a partir de los 63 años. Si estas cuotas exceden de las cuotas abonadas por el trabajador a partir de los 63 años, dicho exceso deberá ser reintegrado al empresario inicial.

Incumplimiento. La falta de suscripción del convenio especial obligatorio es una infracción administrativa muy grave, sancionable con multa de hasta 225.018 euros por cada trabajador sin convenio suscrito.

Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Calendari laboral i de dies inhàbils 2022

El BOE ja ha publicat el calendari laboral per a aquest 2022, que tindrà vuit dies festius nacionals, més les corresponents per cada Comunitat Autònoma i els festius locals. Són els següents:

 • dissabte 1 de gener (Any Nou)
 • dijous 6 de gener (dia de Reis)
 • divendres 15 d’abril (Divendres Sant)
 • dilluns 15 d’agost (Assumpció de la Verge)
 • dimecres 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • dimarts 1 de novembre (Tots Sants)
 • dimarts 6 de desembre (la Constitució)
 • dijous 8 de desembre (Inmaculada Concepció)

Quatre dies de festa de caràcter nacional substituïbles que les comunitats poden triar com a festius o canviar-los per altres dies de celebració: 14 d’abril (Dijous Sant), 2 de maig (dilluns següent a la Festa del Treball), 25 de juliol (Dilluns següent de Santiago Apòstol) i 26 de desembre (dilluns següent a Nadal).

En el cas de Catalunya, les festivitats pròpies que també computen són:

 • dilluns 18 d’abril (Pasqua)
 • dilluns 26 de desembre (Sant Esteve)

Calendari de dies inhàbils 2022

A efectes de còmput de cara a l’Administració, els dies festius no compten a efectes de terminis per presentar tràmits. Segons marca el calendari laboral del 2022, els dies que no comptaran de cara a l’Administració són:

 • tots els dissabtes i diumenges
 • els 7 dies festius nacionals
 • els dos dies festius de Catalunya
 • a les administracions locals, els dos dies que determinin cadascuna

Per a més informació no dubteu a contactar amb nosaltres.

Pugen les bases de cotització per als autònoms

El límit màxim de la base de cotització en tots els règims queda fixat en 4.139,40 euros / mensuals, a partir de l’1 de gener de 2022.

Read more

Pròrroga de les ajudes als autònoms

Amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’activitat, s’inclouen exoneracions de les quotes a les Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el període anterior (a finals de setembre eren 226.000) durant els propers quatre mesos.
Read more

El Salari Mínim Interprofessional pujarà 15 euros en 2021

El Ministeri de Treball i Economia Social i els responsables de les organitzacions sindicals CCOO i UGT han arribat a un acord per incrementar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) en 2021 fins als 965 € mensuals.

Read more

La factura electrònica serà obligatòria per a autònoms i empreses

És una mesura que s’inclou en l’Avantprojecte de llei de creació i creixement d’empreses, que ha finalitzat la seva exposició pública.

Read more

Empresaris i autònoms poden resoldre els seus deutes en un mes

Els empresaris que tramiten la Segona Oportunitat podran obtenir l’exoneració de deutes en un mes, des que s’iniciï el concurs.
Read more

Com sol·licitar els dies de cortesia?

La seva empresa pot seleccionar fins a 30 dies naturals a l’any durant els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions a la seva bústia electrònic.
Read more

Autònoms: com deduir les despeses de menjars amb clients o proveïdors

El Suprem fixa que els autònoms poden deduir les despeses de menjars amb clients o proveïdors.

Read more

Prestació per a majors de 52 anys que hagin esgotat el subsidi

Si vostè té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conegui quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi per desocupació de més de 52 anys.

 • Estar en atur.
 • No tenir la condició de persona treballadora fixa discontínua.
 • Tenir 52 anys o més en la data en què es compleixin els requisits per accedir a el subsidi
 • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
 • Tenir 15 anys cotitzats i dos d’ells dins dels últims quinze anys.
 • Haver cotitzat a la desocupació a l’almenys durant sis anys a la seva vida laboral.

Durada

La durada serà fins que vostè arribi a l’edat ordinària que se li exigeixi per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Quantitat

La quantia mensual de l’subsidi per desocupació és igual a l’80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Pot ampliar aquesta informació a l’apartat prestaciones por desempleo de la web del SEPE.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.