Adéu al contracte per obra o servei

La reforma laboral introdueix una nova regulació de la contractació temporal que serà aplicable a partir del 30 de març del 2022, desapareixent els contractes temporals tal com els coneixíem fins ara.

Amb la reforma laboral desapareix la possibilitat de realitzar contractes per a obra o servei determinat, i només es poden efectuar el contracte de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora.

Les noves modalitats de contractació de durada determina s’articulen per un contracte de circumstàncies de la producció amb dos subtipus de causes, unes conjunturals d’oscil·lacions productives imprevisibles amb una durada màxima de 6 mesos ampliable per conveni col·lectiu a 12 mesos, i d’altres ocasionals, previsibles que l’empresa podrà utilitzar durant un període de 90 dies a l’any, en aquests contractes se’n penalitza la durada inferior a 30 dies amb una cotització addicional. L’anterior contracte d’interinitat passa a denominar-se de substitució, però manté els mateixos supòsits de formalització.

Els contractes d’obra i servei, eventuals o d’interinitat subscrits abans del 31-12-2021 es mantindran vigents fins a la seva durada màxima, encara que aquesta es produeixi amb posterioritat al 30-03-2022, i es regiran per la normativa anterior. Els contractes d’obra i servei o eventuals subscrits entre el 31-12-2021 i el 30-03-2022 es regiran per la normativa anterior, però la durada no podrà ser superior a sis mesos. A partir del 30-03-2022, només es podran subscriure nous contractes segons la nova normativa.

S’endureix el règim sancionador davant d’incompliments en matèria de contractació temporal en considerar que s’ha produït una infracció per cadascuna de les persones treballadores afectades, i en fixar unes quanties específiques de les sancions per a aquests incompliments, que aniran d’un mínim de 1.000 € a un màxim de 10.000€ (per persona treballadora).

Finalment, i com a aspecte molt rellevant, es modifica el sistema de cotització addicional per als contractes temporals que passa de penalitzar només les contractacions inferiors a 5 dies a aplicar-se a tots els contractes inferiors a 30 dies. La penalització consistirà en una taxa fixa per cada contracte de tres vegades la quota per contingències comunes calculada sobre la base mínima diària del grup 8 de cotització. Actualment, la base diària vigent del grup 8 és de 37,53 €, sobre la qual aplicant el 23,6% de quota empresarial i multiplicant per 3 s’obté a un cost fix addicional per contracte de 26,6 €.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.