Entries by GEMAP IUS

Apliqueu l’interès de demora a les operacions comercials

En cas d’impagament, la Llei de lluita contra la morositat permet al creditor reclamar interessos de demora. Aquest interès, mancant pacte, està fixat per la llei (per al primer semestre natural del 2024 és del 12,50%). L’interès de demora de la normativa de morositat s’aplica a pagaments entre empreses o entre empreses i l’Administració.

Nova figura d’autoliquidació rectificativa

S’ha aprovat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, que desenvolupa la Llei 13/2023 i modifica els reglaments relatius a l’IRPF, IS, IVA, i els impostos especials i l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, per a introduir en aquests impostos la figura de l’autoliquidació rectificativa (que substitueixi l’actual sistema dual d’autoliquidació complementària i […]

Noves obligacions per a venedors en plataformes digitals

El Reial decret 117/2024 regula una nova obligació de comunicació d’informació dels venedors que s’imposa als operadors de plataformes digitals. Els afectarà aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop, Vinted o Airbnb, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros a les vendes. […]

Verifiqueu si la vostra empresa és una societat patrimonial a efectes de l’impost sobre societats

La seva empresa serà patrimonial a afectes de l’impost sobre societats quan més de la meitat de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes a una activitat econòmica, i per a aquest còmput es prendrà la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici. Al si d’un grup mercantil s’utilitzaran els balanços trimestrals consolidats. […]

És compatible jubilació i Consell d’Administració?

De conformitat amb les normes en matèria de prestacions regulades a la Llei General de la Seguretat Social, la regla general és la no compatibilitat entre si de les pensions de jubilació en la seva modalitat contributiva amb el treball del pensionista. Això no obstant, se n’exceptuen aquells casos en què el negoci o empresa […]