Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir del 2024

Des de l’1 de gener del 2024 totes les empreses hauran de donar d’alta a la Seguretat Social els becaris. Això és independentment que facin pràctiques remunerades o no.

Read more

Reducció de capital, en quin exercici s’ha de comptabilitzar?

L’exercici en què s’ha de registrar la reducció de capital és aquell en què s’acorda per la Junta General, sempre que l’escriptura pública en què consti aquest acord s’inscrigui al Registre Mercantil abans que es formulin els comptes anuals del dit exercici, i estigui dins del termini legalment establert per a la seva formulació.

Read more

La Comissió Europea adopta les normes europees d’informació sobre sostenibilitat (ESRS)

El 31 de juliol del 2023, la Comissió Europea va adoptar les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS), que seran aplicables a totes les empreses subjectes a la Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat Corporativa (CSRD). Els ESRS abasten una àmplia gamma de temes fonamentals, incloent-hi aspectes ambientals, socials i de governança, com el canvi climàtic, la biodiversitat i els drets humans.

Read more

Notificació prèvia en els supòsits de tancament de centres de treball que suposin l’acomiadament de 50 persones treballadores o més

Des del passat 13 de juliol, el Reial decret 608/2023, de 11 de juliol, estableix com a nou requisit de comunicació prèvia per a les empreses que pretenguin tancar un centre de treball realitzant un acomiadament col·lectiu de 50 o més treballadors, el de notificar-ho tancament amb una antelació mínima de 6 mesos.

Read more

Es pot deduir l’IVA dels subministraments (aigua, gas, electricitat…) d’un immoble afecte parcialment a l’activitat econòmica?

D’acord amb la normativa comunitària, el Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) en una recent Resolució de 19 de juliol de 2023 unifica criteri permetent la deducció de les quotes d’IVA suportades pels subministraments d’un immoble parcialment afecte a l’activitat, a proporció al seu ús a l’activitat.

Read more

Nou procediment de certificació d’empreses emergents (Startups)

S’ha aprovat l’Ordre ministerial que defineix els criteris per avaluar quines empreses es poden acollir als beneficis i les especialitats descrits a la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents i les mesures necessàries per a la seva certificació o pèrdua.

Read more

Qüestions relatives als vehicles d’ús mixt cedits a empleats a efectes de l’IRPF i de l’IVA

L’Administració tributària ha publicat a la seva pàgina web nous criteris per interpretar les qüestions relatives als vehicles d’ús mixt cedits a empleats.

Read more

Canvis a les bonificacions de contractes de treball

Aquest passat divendres 1 de setembre va entrar en vigor les noves bonificacions per als contractes de treball, amb mesures urgents per incentivar la contractació laboral.

Read more

Problemàtica dels “administradors de fet” a les societats de capital

Els actes realitzats per un administrador d’aquestes característiques poden passar per desapercebuts quan hi ha un acord general, però, poden ser impugnats al·legant manca de legitimació quan hi hagi algun desacord, i es poden declarar nuls.

Read more

Impost sobre societats: Es pot deduir la despesa de la retribució de l’administrador no aprovada per la junta general si hi ha un soci únic?

El Tribunal Suprem, en una sentència de 27 de juny de 2023, en relació amb el tema conflictiu de la deducció a l’impost sobre societats de la despesa de les retribucions dels administradors, interpreta que seran deduïbles si estan comptabilitzades, acreditades i previstes als estatuts socials, sense que calgui que s’aprovin per la junta general.

Read more