Com portar adequadament la comptabilitat de l’empresa?

El Pla General Comptable i el Codi de Comerç obliguen les empreses a portar la comptabilitat dacord amb determinades normes. Us ho expliquem:

Les obligacions comptables d’una empresa són les relacionades amb el registre de la seva activitat econòmica, les operacions dutes a terme, les despeses, etc. Podríem dir que la comptabilitat persegueix crear una fotografia de l’estat econòmic d’una empresa mitjançant el registre de les operacions que aquesta duu a terme.

La norma mercantil exigeix ​​la porta dels llibres de comptabilitat següents:

  • Llibre d’inventaris i comptes anuals: s’obrirà amb el balanç inicial detallat de l’empresa. Almenys trimestralment es transcriuran amb sumes i saldos els balanços de comprovació. També s’han de transscriure l’inventari de tancament d’exercici i els comptes anuals.
  • Llibre diari: registrarà dia a dia totes les operacions relatives a l’activitat de l’empresa. No obstant això, és vàlida l’anotació conjunta dels totals de les operacions per períodes no superiors al trimestre, a condició que el detall aparegui en altres llibres o registres concordants, d’acord amb la naturalesa de l’activitat de què es tracti.

En tancar l’exercici, l’empresari haurà de formular els comptes anuals de la seva empresa, que s’han de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa, de conformitat amb les disposicions legals. A aquest efecte, en la comptabilització de les operacions s’atendrà la realitat econòmica i no només la forma jurídica.

Els Comptes Anuals, regulats a l’article 34 del C. de Comerç, comprendran els següents documents que formen una unitat:

  • Balanç, hi figuraran de forma separada l’actiu, el passiu i el patrimoni net. L’actiu comprendrà amb la separació deguda l’actiu fix o no corrent i l’actiu circulant o corrent. Al passiu es diferenciaran amb la deguda separació el passiu no corrent i el passiu circulant o corrent. En el patrimoni net s’han de diferenciar, almenys, els fons propis de les partides restants que l’integren.
  • Compte de pèrdues i guanys, que recollirà el resultat de l’exercici, separant degudament els ingressos i les despeses imputables a aquest, i distingint-ne els resultats d’explotació, dels que no ho siguin.
  • Estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de lexercici, que tindrà dues parts. La primera reflectirà exclusivament els ingressos i les despeses generats per l’activitat de l’empresa durant l’exercici, distingint entre els reconeguts al compte de pèrdues i guanys i els registrats directament en el patrimoni net. La segona ha de contenir tots els moviments que hi ha hagut en el patrimoni net, inclosos els procedents de transaccions realitzades amb els socis o propietaris de l’empresa quan actuïn com a tals. També s’informarà dels ajustaments al patrimoni net deguts a canvis en criteris comptables i correccions d’errades.
  • Estat de fluxos d’efectiu, ha de posar de manifest, degudament ordenats i agrupats per categories o tipus d’activitats, els cobraments i els pagaments realitzats per l’empresa, per informar sobre els moviments d’efectiu produïts a l’exercici.
    Memòria, completarà, ampliarà i comentarà la informació continguda als altres documents que integren els comptes anuals.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.