Contracte fix-discontinu: el que cal saber per no fer-lo servir incorrectament

La reforma laboral ha canviat el paradigma de contractació a Espanya. L’obligatorietat d’acreditar la causa del contracte, les circumstàncies concretes que el possibiliten a l’empresa i la connexió de totes dues amb la seva durada, han fet que moltes empreses renunciïn al contracte temporal i apostin per l’indefinit, fins al punt que gairebé la meitat dels contractes formalitzats des d’aquesta reforma són fixes.

Però dins de la contractació indefinida, la modalitat que més ha crescut, amb molta diferència respecte a la resta, ha estat la del fix discontinu. Tant és així que el Ministeri de Treball anuncia que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) començarà una nova campanya de control encaminada a detectar el possible frau en l’ús d’aquest contracte.

La reforma, aplicable a partir del 31 de març de 2022, ha ampliat els supòsits en què pot formalitzar aquest tipus de contracte:

  • Treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada. Per exemple, un negoci d’hostaleria que obre quan arriba el bon temps, o una empresa que comercialitza pernils i l’activitat dels quals augmenta per Nadal. Si la necessitat es repeteix en dates certes, s’haurà de subscriure aquest tipus de contracte i no l’indefinit a temps parcial, com passava fins ara.
  • Treballs de prestació intermitent que, sense ser estacionals, tenen certs períodes d’execució. Per exemple, una empresa que munta escenaris per a esdeveniments.
  • Per cobrir la necessitat de mà dobra vinculada a una contracta o subcontracta. Per això, cal que la contracta formi part de l’activitat ordinària de l’empresa que presta el servei. Així, una empresa de seguretat contractada per un supermercat podrà subscriure contractes fixos-discontinus amb els treballadors destinats a aquest servei.

Amb ETT. Així mateix, sempre que el contracte fix-discontinu obeeixi a una de les raons anteriors, podrà ser utilitzat per una ETT.

Per escrit. El contracte fix-discontinu s’ha de concertar obligatòriament per escrit a través del model oficial. En aquest contracte han de figurar els elements essencials de l’activitat, la durada d’aquesta -de forma detallada- i la forma i l’ordre de crida que estableixi el conveni, fent constar igualment, de manera orientativa, la jornada laboral estimada i la seva distribució horària, que s’haurà de concretar en el moment de la contractació.

L’actual contracte fix discontinu, sent un contracte indefinit que merita antiguitat i permet als treballadors accedir drets com la indemnització per extinció de contracte, reservada, en la majoria dels casos, a contractes indefinits, té una regulació tan àmplia que permet a moltes empreses el seu ús per substituir els contractes temporals.

La nova regulació no implica que qualsevol contracte indefinit pugui ser fix discontinu. Si la necessitat del lloc de treball és persistent i no obeeix a períodes alterns o intermitents, és procedent subscriure un contracte fix ordinari i el frau de llei podrà ser severament castigat per la ITSS.

Atenció. La campanya es farà efectiva a través de la participació de la ITSS, que mitjançant l’ús de tecnologies com la cruïlla massiva de dades, podran detectar quines empreses estan utilitzant fraudulentament el contracte fix discontinu.

Sancions

Aquesta actuació de control es combina amb l’enduriment de les sancions per infraccions laborals que es va produir amb la reforma laboral on particularment es va disposar:

  • L’increment de les sancions relacionades amb l’ocupació irregular que poden arribar fins als 10.000 euros.
  • L’aplicació de la sanció per cada persona treballadora implicada.

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.