Deduccions estatals per reduir la factura de l’IRPF

Hi ha diverses deduccions a disposició dels contribuents, que es poden sol·licitar per rebaixar la quota de l’IRPF. En aquest article repassem les estatals.

Deducció per obres de millora d’eficiència energètica a habitatges

Hi ha deduccions temporals a la quota íntegra estatal de l’impost aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge:

  • Deducció de fins a un 20 per 100 de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2023, amb una base màxima de deducció de 5.000€ anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció almenys un 7 per 100 en la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Deducció de fins a un 40 per 100 de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-20232, fins a un màxim de 7.500€ anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 30 per 100 del consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, a la mateixa escala de qualificació.
  • Deducció per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial: aplicable sobre les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2024, en què s’obtingui una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici on s’ubica, sempre que s’acrediti a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable d’un 30 per 100 com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B”.

Per inversió en empreses de nova o recent creació

Els contribuents poden deduir el 30 per 100 de les quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions a empreses de nova o recent creació, sobre una base màxima anual de 60.000€, sense que formin part d’aquesta base els imports respecte dels que practiquin alguna deducció establerta per una comunitat autònoma.

Convé recordar que un dels requisits que cal complir és el manteniment mínim de 3 anys, transcorregut el qual, si es transmeten, no cal tributar pel guany patrimonial que es produeixi a condició de reinversió en participacions de la mateixa naturalesa. Per quedar eximit del gravamen de la plusvàlua és imprescindible haver aplicat aquesta deducció per inversió.

Per adquisició d’habitatge habitual

La deducció per inversió en habitatge habitual es regula a través d’un règim transitori, i la poden aplicar els contribuents que l’hagin adquirit amb anterioritat a l’1 de gener de 2013 i hagin aplicat aquesta deducció per quantitats satisfetes en períodes anteriors. L’import màxim de la deducció és el 15 per 100 de les quantitats satisfetes el 2021, amb una base màxima de deducció de 9.040 € anuals.

Si teniu dret a deduir per la que fins ara és el vostre habitatge habitual i vol posar-lo en lloguer, a partir de l’any en què estigui llogat deixa de ser el seu habitatge habitual i ja no podrà deduir cap quantia.

Per lloguer d’habitatge habitual

Poden aplicar aquesta deducció els contribuents que hagin subscrit un contracte d’arrendament amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 pel qual hagi satisfet, abans de la data esmentada, quantitats en concepte de lloguer i segueixin pagant com a llogaters. No obstant això, no us oblideu que actualment diverses comunitats autònomes tenen deduccions per lloguer.

Resulta aplicable el règim transitori de la deducció per lloguer a un nou contracte d’arrendament al mateix habitatge, encara que sigui amb diferent arrendador i renda.

Donatius a entitats sense ànim de lucre

Si esteu pensant en realitzar algun donatiu, heu de saber que el 2022 es podrà deduir el 80 per 100 dels primers 150€ donats. Els 150 primers euros de donatius es trien respecte del total de les donacions que hagi realitzat en el mateix exercici una o diverses entitats. La resta de donacions que superin els 150€ donen dret a deduir el 35 per 100 de l’import donat.

Si sou dels que feu donacions cada any a la mateixa entitat, el percentatge del 35 per 100 s’incrementa al 40 per 100 si heu fet donacions per un import igual o superior a les realitzades en els 2 exercicis anteriors. A partir del tercer exercici, si continua donant a la mateixa entitat per un import igual o superior, també podrà aplicar el percentatge incrementat del 40 per 100.

Deducció per maternitat

Les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents, que realitzin una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin 53 donades d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota de l’Impost fins a 1.200€ anuals per cada fill menor de 3 anys, amb el límit, també per cada fill, de les cotitzacions i quotes totals (íntegres sense tenir en compte bonificacions) a la Seguretat Social meritades en el període impositiu després del naixement.

Deducció per família nombrosa i per persones amb discapacitat a càrrec

Per a aquells ascendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i que formin part d’una família nombrosa conforme al que disposa la Llei 40/2003, o per a aquells ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb 2 fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels que tinguin dret a la totalitat del mínim per descendents, la Llei regula una deducció de fins a 1.200€ anuals (2.400€ si es tracta de família nombrosa de categoria especial).

La quantia de la deducció s’incrementa en 600€ addicionals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi el nombre mínim exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui ( 3 fills la general i 5 lespecial).

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.