El Pla d’Igualtat serà obligatori des del 7 de març per a empreses de més de 50 empleats

La norma va establir un termini de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat (2022), dos anys per a les d’entre 100 i 150 empleats (2021) i un any per a aquelles la plantilla de les quals superi les 150 persones (2020)

Els plans d‟igualtat són un conjunt ordenat de mesures que adopten empreses i organitzacions per assolir la igualtat de tracte id‟oportunitats entre homes i dones i per eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que cal adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats i són obligatoris per a determinades empreses.

L’elaboració d’un Pla d’Igualtat és un procés de negociació que inicia amb la constitució d’una Comissió, integrada per la Representació Legal dels Treballadors (RLT) i la representació de l’empresa.

Per elaborar el Pla d’Igualtat, el primer pas és fer un diagnòstic de la situació actual de l’empresa, ia ser possible una anàlisi de la seva evolució més recent, amb l’objectiu de conèixer quines són les bones pràctiques que es poden potenciar i comunicar dins i fora de lorganització, i quines són les possibles àrees de millora. En aquest diagnòstic s’han de cobrir les matèries següents: processos de selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció professional, condicions de treball (inclosa l’auditoria salarial entre homes i dones), exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina, retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Un cop fet un diagnòstic exhaustiu, derivarà de les seves conclusions un Pla d’acció a realitzar en un termini màxim de 4 anys, que cobrirà les diferents àrees en què s’han detectat desequilibris. Des de la posada en marxa, s’haurà d’iniciar un procés de seguiment i avaluació que permeti avaluar el rendiment de les accions, i, en cas que sigui necessari, realitzar els ajustaments pertinents per assolir els objectius estipulats dins del termini.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.