Els nous contractes de formació en alternança

El contrato de formación en alternancia es el contrato laboral que más ventajas aporta a la empresa en 2022 y la mejor alternativa al contrato temporal. Podrás contratar de 3 meses a 2 años y aplicar una bonificación del 100% en los seguros sociales durante toda su vigencia.

El contracte de formació en alternança és el contracte laboral que aporta més avantatges a l’empresa el 2022 i la millor alternativa al contracte temporal. Podràs contractar de 3 mesos a 2 anys i aplicar una bonificació del 100% a les assegurances socials durant tota la seva vigència.

El nou contracte de formació en alternança està vigent des del 30 de març de 2022, completant la seva durada màxima conforme a la norma anterior els contractes anteriors.

Quines novetats aporta aquest tipus de contracte?

 • Es redueixen la durada mínima del contracte de 1 any a 3 mesos, i la màxima de 3 a 2 anys, i serà el pla o programa formatiu el que les concretarà.
 • Només es podrà subscriure un contracte per cada cicle de formació professional i titulació universitària, llevat que responguin a activitats diferents dins de cicle o programa formatiu.
 • El temps previ d’exercici de l’activitat a la mateixa empresa que exclou la persona d’aquest contracte es redueix de 12 a 6 mesos.
 • Aquest tipus de contracte es podrà signar amb persones de qualsevol edat. Excepció: el límit d’edat per signar-los serà de 30 anys per a aquelles persones que tinguin especialitats formatives o certificats de professionalitat de nivell 1 i 2.
 • A partir d’ara, aquest contracte es podrà concertar a temps parcial.
 • No es podrà establir període de prova
 • La persona contractada comptarà amb dues persones tutores, una designada pel centre o entitat de formació i una altra designada per lempresa.
 • L’entitat formativa haurà d’elaborar, amb la participació de l’empresa, els plans formatius individuals on s’especifiqui el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria per al compliment dels seus objectius.
 • La durada màxima de la jornada durant el primer any es redueix del 75% al ​​65%; durant el segon any es manté en un màxim del 85%.
 • Es manté la prohibició d’hores extres, però s’hi introdueix una excepció a la prohibició de treball nocturn ia torns quan les activitats formatives no es puguin desenvolupar en altres períodes a causa de la naturalesa de l’activitat.
 • Sestableix un límit mínim a la retribució fixada en proporció al temps de treball, que no podrà ser inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon, de la fixada en conveni.
 • Les empreses de menys de 250 treballadors s’estalviaran les cotitzacions a la Seguretat Social i les de més de 250 treballadors tenen bonificades el 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes.
 • Durant el primer any, un 35% de lactivitat es dedicarà a accions formatives, i un 65% a lactivitat laboral. El segon any lactivitat laboral suposarà un 85% i les accions formatives un 15%.

Característiques destacades del contracte de formació en alternança

 • La Seguretat Social es farà càrrec del cost formatiu del treballador a través de bonificacions a les empreses.
 • Els centres de formació han de dissenyar plans ad hoc ajustant-se a les necessitats de les empreses que contractin aquests treballadors.
 • El primer any, les empreses hauran d’assumir el 65% del salari base segons el conveni i el segon, el 85%.

Per a més informació vegeu: Contracte Formació en Alternança

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.