Es creen dues noves figures dins dels plans de pensions d’ocupació

L‘1 de juliol s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, que entre altres qüestions, regula els nous fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts i sintrodueix la figura dels plans de pensions docupació simplificats.

Es creen els anomenats plans de pensions d’ocupació simplificats, que podran ser els següents:

  • Plans de pensions d’ocupació promoguts per les empreses incloses en els acords col·lectius de caràcter sectorial que instrumentin compromisos per pensions en favor dels seus treballadors, amb especial atenció a promoure’n la implantació a les petites i mitjanes empreses.
  • Plans de pensions d’ocupació del sector públic promoguts per les administracions públiques, incloses les corporacions locals, les entitats i els organismes que en depenen, que instrumentin compromisos per pensions en favor del personal al seu servei.
  • Plans de pensions de treballadors per compte propi o autònoms, promoguts per les associacions, federacions, confederacions o unions d’associacions de treballadors per compte propi o autònoms, per sindicats, per col·legis professionals o per mutualitats de previsió social, en què els seus partícips exclusivament siguin treballadors per compte propi o autònoms.
  • Plans de pensions de socis treballadors i de socis de treball de societats cooperatives i laborals, promoguts per societats cooperatives i laborals i les organitzacions representatives de les mateixes.

Les empreses incloses en un conveni col·lectiu estatutari de caràcter sectorial en què es prevegi la instrumentació de compromisos per pensions amb els seus treballadors a través d’un pla de pensions d’ocupació sectorial simplificat s’hi han d’adherir si així ho estableix el conveni esmentat.

El règim de contribucions empresarials serà l’acordat convencionalment, si bé les empreses poden millorar aquest import. Igualment, el conveni col·lectiu de caràcter sectorial podrà preveure la possibilitat que les empreses del sector puguin no adherir-se al pla sectorial simplificat només en cas d’acordar la promoció del seu propi pla de pensions d’ocupació que en cap cas no podrà ser de condicions inferiors. al pla sectorial.

Els plans de pensions d’ocupació simplificats han de ser de la modalitat d’aportació definida per a la contingència de jubilació, sense perjudici que si es regulen prestacions definides per a les contingències de mort, incapacitat permanent i dependència del partícip, així com les garantides als beneficiaris una vegada esdevinguda qualsevol contingència i les seves reversions, s’han d’articular en la seva totalitat mitjançant els contractes d’assegurança corresponents previstos pel pla, el qual en cap cas no assumirà els riscos inherents a aquestes prestacions.

La nova regulació preveu de manera expressa el procediment de promoció i formalització dels plans de pensions d’ocupació simplificats, així com el contingut necessari de les especificacions i el règim de modificacions, i de les comissions de control i dels seus òrgans de govern.

Finalment, s’introdueixen una sèrie de modificacions, entre les quals cal destacar:

  • Els plans de pensions docupació no poden establir períodes de carència per a laccés dels treballadors partícips superiors a un mes.
  • Es modifiquen novament els límits d’aportacions i contribucions empresarials a plans de pensions, amb efecte d’1 de gener de 2023.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.