La Inspecció de Treball tindrà més control a les propostes d’un acomiadament col·lectiu (ERO)

Amb efectes des del 2 de març del 2023, la nova Llei 3/2023 d’Ocupació ha modificat l’Estatut dels Treballadors, per establir un control administratiu més gran dels acomiadaments col·lectius (ERO) per part de la Inspecció de Treball.

Us informem que amb efectes des del 2 de març de 2023, la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’ocupació (BOE, 01-03-2033), ha modificat l’article 51.2 de l’Estatut dels Treballadors (ET), sobre els acomiadaments col·lectius, per establir un control administratiu més gran dels EROs per part de la Inspecció de Treball.

Per tant, cal tenir present que la Inspecció de Treball tindrà un protagonisme important en els processos d’expedient de regulació d’ocupació (ERO), com ja va passar abans del reforma laboral del 2022, de manera que en cas d’acomiadament col·lectiu , la Inspecció s’haurà de pronunciar sobre la concurrència de les causes especificades per l’empresa a la comunicació inicial de l’ERO.

Cal recordar que la reforma laboral del 2012 va modificar diversos aspectes en relació amb els acomiadaments col·lectius, entre d’altres, es va eliminar l’autorització administrativa prèvia i es va canviar l’abast de la intervenció de la Inspecció de Treball en la tramitació dels ERO.

Actuacions de la Inspecció de Treball als ERES

Als ERO, la Inspecció de Treball té la facultat d’assistir i donar suport a l’autoritat laboral en les actuacions de mediació i assistència que aquesta pugui dur a terme.

El que feia a la Inspecció de Treball era supervisar que es complia el procés de l’ERO obert, però no podia entrar a determinar si la decisió exposada es corresponia amb les causes al·legades per a l’acomiadament col·lectiu.

L’Estatut dels Treballadors estableix concretament, que una vegada rebuda la comunicació de l’acomiadament, l’autoritat laboral en traslladarà l’entitat gestora de les prestacions per desocupació i demanarà, amb caràcter preceptiu, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que haurà de ser evacuat en el termini improrrogable de 15 dies des de la notificació a l’autoritat laboral de la finalització del període de consultes i quedarà incorporat al procediment.

Canvis amb efectes des del 2 de març de 2023

Doncs bé, amb la modificació de l’article 51.2 de l’ET ara s’estableix que l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a més de comprovar (com fins ara) els extrems de la comunicació i el desenvolupament del període de consultes, es pronunciarà sobre la concurrència de les causes especificades per l’empresa a la comunicació inicial i constatarà si la documentació presentada per aquesta s’ajusta a l’exigida en funció de la causa concreta al·legada per acomiadar.

Per tant, caldrà anar amb compte i ser molt rigorós, perquè la Inspecció constatarà que la informació presentada per l’empresa per justificar l’ERO coincideix amb la causa que es va al·legar per acomiadar (causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l’article 51 de l’ET), i més tenint en compte que procedir a un acomiadament col·lectiu sense respectar els tràmits de la norma pot donar lloc a una infracció molt greu sancionable amb una multa de fins a 225.018€.

No hi ha dubte, que aquesta modificació pot donar lloc al fet que el procés sigui més lent en intervenir la Inspecció de Treball, cosa que suposarà que els EROs no es resolguin de forma ràpida per a les empreses.

Poseu-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.