La seva empresa compta amb un Pla d’Igualtat?

Des març 2021 les empreses amb més de 100 persones treballadores han de tenir un Pla d’Igualtat. En Gemap som especialistes en aquest àmbit, si necessita assessorament no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Li recordem que al BOE de el 7 de març de 2019 va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com ara estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors.

Plans d’igualtat a les empreses

Per tal d’establir un nou marc jurídic cap a la plena igualtat, es va modificar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en relació als plans d’igualtat en les empreses. Entre altres novetats:

 • Es rebaixa, de més de 250 a 50 o més, el llindar de persones treballadores de les empreses que obligatòriament hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.
 • En relació amb els plans d’igualtat, s’estableix l’obligatorietat d’un contingut mínim, previ diagnòstic negociat, si és el cas, amb la representació legal de les persones treballadores, afegint-se a la llista precedent una referència global a “condicions de treball” que inclou expressament les auditories salarials, així com l’exercici coresponsable dels drets de conciliació i la infrarepresentació femenina.
 • Es crearà un Registre de plans d’igualtat, estant les empreses obligades a inscriure els mateixos en aquest registre.
 • Per a totes les mesures anteriors es va establir un període transitori a comptar de el 8 de març de 2019 a funció de el nombre de persones treballadores de les empreses:
 • Les empreses amb entre 50 i 100 empleats hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de tres anys.
 • Les empreses de més de 100 treballadors i fins a 150 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de dos anys.
 • Les empreses de més de 150 treballadors i fins a 250 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini d’un any.
 • Tant el registre dels plans d’igualtat com el diagnòstic, els continguts, les matèries, les auditories salarials, els sistemes de seguiment i l’avaluació dels plans es desenvoluparan reglamentàriament.

Pla d’Igualtat per a les empreses de més de 100 persones treballadores

Per tant, és summament important tenir en compte que, des del mes de març de 2020, les empreses de més de 150 treballadors ja estan obligades a tenir un pla d’igualtat, i que des de març de 2021 serà obligatori per a les empreses de més de 100 persones treballadores.

L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la imposició de sancions per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, considerant com a infracció greu en matèria de relacions laborals no complir amb les obligacions establertes en matèria de plans d’igualtat.

Atenció. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D’altra banda, quan l’obligació de realitzar el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa ho considera com a falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251-187.515 euros. A més de sancions accessòries com les següents:

a) Pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i

b) Exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de Contractes de Sector Públic, les empreses que no tinguin un pla d’igualtat o que no ho compleixin no podran contractar amb l’Administració Pública.

A la vista de tot això, convé no abaixar la guàrdia en el compliment d’aquesta obligació d’elaboració de plans d’igualtat que cada vegada afecta i afectarà un major nombre d’empreses a tot el territori nacional.

Segons es recull en la normativa, les empreses han d’incloure el següent contingut:

 • Procés de selecció i contractació.
 • Classificació professional.
 • Formació.
 • Promoció professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 • Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarepresentació femenina.
 • Retribucions.
 • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

A més, s’ha creat un Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, pel que estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat en l’esmentat registre.

Per a més informació i sol·licitar assessorament, consulti el nostre apartat Igualdad y Acoso Laboral