Les empreses entre 50 i 100 treballadors han de tenir un Pla d’Igualtat a partir del 7 de març

Us recordem que el Pla d’Igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

Us recordem que al BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació, que incideixen de forma directa en la igualtat entre dones i homes, com ara estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta treballadors o més.

Si necessiteu assessorament o voleu impulsar el de la vostra empresa, contacteu amb nosaltres. Som una empresa especialitzada en plans d‟igualtat i protocols d‟assetjament.

Pla d’Igualtat per a les empreses entre 50 i 100 persones treballadores

El pla d‟igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir en l‟empresa la igualtat de tracte id‟oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe.

El diagnòstic previ al pla és l’anàlisi que permet detectar aspectes o àmbits en què es puguin estar produint situacions de desigualtat o discriminació i sobre els quals haurà d’actuar el pla d’igualtat.

Atenció. Us recordem que el Pla d’Igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

Quines sancions pot tenir l’empresa si no teniu fet el pla d’igualtat?

L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D’altra banda, quan l’obligació de realitzar el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa ho considera com a falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros.

A més de sancions accessòries com les següents:

a) Pèrdua automàtica dels ajuts, les bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i

b) Exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de Contractes del Sector Públic, les empreses que no tinguin un pla digualtat o que no el compleixin no podran contractar amb lAdministració Pública.

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.