Els nous contractes que contempla la Reforma Laboral

De manera resumida, les novetats principals les podem agrupar en aquests punts essencials per conèixer el nou marc laboral:

1. Contractes temporals: Desapareix el contracte per obra o servei i es redefineixen el contracte per circumstàncies de la producció i per a substitució del treballador (antiga interinitat). S’endureixen les sancions per contractació temporal fraudulenta que s’imposaran per cada empleat.

2. Contractes formatius: Es redissenyen els contractes formatius. Es regula així el contracte de formació en alternança (per compatibilitzar lactivitat laboral amb els processos formatius) i el contracte destinat a adquirir una pràctica professional adequada als nivells destudis (amb una durada màxima dun any).

3. Contractes fixos discontinus: Es potencia aquesta figura davant dels temporals. Es pot concertar per a la realització de treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada, per al desenvolupament daquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent intermitents, tinguin períodes dexecució certs, determinats o indeterminats. Poden utilitzar-se per a l’execució de contractes que, previsibles, siguin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

4. ERTE i Mecanisme XARXA: Inspirant-se en la recent normativa COVID-19, es modifica la regulació dels ERTE (especialment els de força major) i es crea l’anomenat Mecanisme Xarxa de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació amb dues modalitats, cíclica i sectorial , que han d’activar el Consell de Ministres per permetre la reducció de jornada o suspensió de contractes, incloent un fons per al finançament de prestacions i exempcions de cotitzacions a la Seguretat Social i costos de formació.

5. Negociació col·lectiva i convenis col·lectius: Es manté la prioritat aplicativa del conveni empresarial respecte dels convenis sectorials excepte quant a la quantia del salari. Es recupera la ultraactivitat indefinida del conveni: denunciat i conclosa la seva durada, sense que hi hagi acord o solució per a un nou conveni, se’n mantindrà la vigència.

6. Subcontractació de serveis: El conveni col·lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada a la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, llevat que hi hagi un altre conveni sectorial aplicable. El conveni d’empresa només el pot aplicar la contractista o subcontractista si determina millors condicions salarials que el sectorial que sigui aplicable.

 

Podeu consultar la nova normativa aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf