Més protecció per als treballadors fixos-discontinus

Els aturats més grans de 52 anys rebran un subsidi de 463 euros al mes fins que es jubilin.

El Reial decret llei 3/2022, d’1 de març (BOE de 2 de març), i amb efectes des del 2 de març, es recull un conjunt de mesures socials que tenen per objecte evitar situacions de desprotecció en col·lectius vulnerables, entre elles aquesta nova mesura per a les persones treballadores majors de 52 anys que es trobin sense feina després d’haver signat un contracte de caràcter fix-discontinu que beneficiarà especialment aquells que tinguin períodes d’activitat inferiors a sis mesos, i que quantifiquen en prop de 18.000 persones al mes. Aquest col·lectiu rebreu un subsidi de 463 euros al mes fins que es jubilin.

Finalment, cal tenir en compte que, conforme estableix la disposició transitòria quarta del Reial decret llei 3/2022, els apartats 2 i 3 d’aquest article 280 de la LGSS, a la redacció vigent abans del 2 de març de 2022 ( data d’entrada en vigor del RDL 3/2022), mantindran la seva aplicació per als subsidis dels treballadors fixos discontinus el fet causant dels quals (moment en què es compleixi el termini d’espera d’un mes o es produeixi la situació legal d’atur) hagi tingut lloc abans daquesta data.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.