Notificació prèvia en els supòsits de tancament de centres de treball que suposin l’acomiadament de 50 persones treballadores o més

Des del passat 13 de juliol, el Reial decret 608/2023, de 11 de juliol, estableix com a nou requisit de comunicació prèvia per a les empreses que pretenguin tancar un centre de treball realitzant un acomiadament col·lectiu de 50 o més treballadors, el de notificar-ho tancament amb una antelació mínima de 6 mesos.

Us informem que des del passat 13 de juliol, s’ha establert un nou requisit de comunicació prèvia per a les empreses que pretenguin tancar un centre de treball realitzant un acomiadament col·lectiu de 50 o més persones treballadores, d’acord amb el Reial Decret 608/2023, d’11 de juliol, que entre altres novetats, modifica el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre.

Obligació de notificació prèvia en els supòsits de tancament

Les empreses que pretenguin tancar un o diversos centres de treball, quan això suposi el cessament definitiu de l’activitat i l’acomiadament de 50 persones treballadores o més, ho han de notificar a l’autoritat laboral competent per raó del territori i al Ministeri de Treball. i Economia Social, a través de la Direcció General de Treball.

Aquestes notificacions s’efectuaran a través dels mitjans electrònics a què fa referència la disposició addicional segona, i s’han de fer amb una antelació mínima de 6 mesos a la comunicació. En cas que no sigui possible observar aquesta antelació mínima, s’ha de fer la notificació tan aviat com ho fos i justificant les raons per les quals no es va poder respectar el termini establert.

Aquestes empreses remetran còpia de la notificació a les organitzacions sindicals més representatives ia les representatives del sector al qual pertanyi l’empresa, tant a nivell estatal com de la comunitat autònoma on s’ubiquin el centre o centres de treball que es pretenen tancar.

Procediments iniciats

Els acomiadaments col·lectius que s’hagin iniciat abans del 13 de juliol de 2023 (data de l’entrada en vigor del Reial decret 608/2023) es regiran per la normativa vigent en el moment del seu inici, és a dir, no els serà aplicable el deure de comunicació previ.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre això.