Novetats de l’IRPF i l’impost de Societats per al 2023

Us avancem els canvis que s’estan preparant per al proper any, i que estan pendents d’aprovació.

Pel que fa a l’IRPF, s’augmenta la reducció dels rendiments del treball i d’activitats econòmiques i el límit de l’obligació de declarar quan es perceben rendes del treball de més d’un pagador. També s’eleva la reducció el 2023 per als contribuents que en determinen els rendiments en estimació objectiva i s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de difícil justificació per als qui determinar el rendiment en estimació directa simplificada; es regulen nous límits a les aportacions als plans de pensions i s’estableixen dos trams més a la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 euros. Tant en el règim d’estimació objectiva a l’IRPF, com en els règims especials simplificat i de l’agricultura, la ramaderia i la pesca de l’IVA, es prorroguen els límits establerts per al 2022.

Pel que fa a l’impost sobre societats, s’estableix un tipus reduït de gravamen del 23% per a les empreses que facturen menys de 1.000.000€ i no siguin entitats patrimonials.

El govern ha anunciat altres mesures fiscals, com l’aprovació d’un nou gravamen temporal per a les grans fortunes o la limitació a l’impost sobre societats de la compensació de les pèrdues de les entitats que formen part d’un grup fiscal. Això no obstant, aquestes s’inclouran en un altre Projecte o Proposició de Llei, per la qual cosa seran objecte de la nostra anàlisi en una altra circular, una vegada es faci públic el text.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir al respecte per tal d’ajudar-vos a realitzar les vostres operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.