Renta 2022: canvis en la deducció per maternitat durant ERTO a la pandemia

Us informem que al BOE del dia 18 de març s’ha publicat la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d’Inversió, la disposició final cinquena dels quals incorpora un nou apartat 4 a la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei de l’IRPF, en què es preveu una regla especial per a l’aplicació de la deducció per maternitat corresponent als períodes impositius 2020, 2021 i 2022 per part de les dones que a partir de l’1 de gener de 2020 hi haguessin passat a situació legal de desocupació. Aquesta norma entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al BOE, és a dir, el 7 d’abril de 2023.

Fins ara la deducció per maternitat, segons l’article 81 de la Llei de l’IRPF, era un benefici fiscal per a les dones amb fills menors de 3 anys que realitzen una activitat per compte propi o aliè, per la qual cosa han d’estar donades d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

Recordem que actualment l’article 81 de la Llei de l’IRPF que regula la deducció per maternitat, que minora la quota diferencial de l’IRPF, ho poden aplicar:

1. Les dones amb fills menors de tres anys en què concorrin les circumstàncies següents:

  • Que tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendents pels fills a què fa referència aquesta deducció.
  • Que realitzin una activitat per compte propi o aliè.
  • Que estiguin donades d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

2. En cas de mort de la mare o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de forma exclusiva al pare o, si escau, a un tutor, sempre que compleixin els requisits comentats al punt 1 anterior.

En el supòsit d’existència de diversos contribuents amb dret a la deducció per maternitat respecte del mateix tutelat o acollit o menor sota la guarda i custòdia per a la convivència preadoptiva o per resolució judicial, l’import s’ha de repartir entre ells per parts iguals.

Doncs bé, ara amb la modificació que es regula a la Llei 6/2023, s’estableix que a efectes de la deducció per maternitat corresponent als períodes impositius 2020, 2021 i 2022, s’entendrà que continuen realitzant una activitat per compte propi o aliè per la qual estan donades d’alta a la Seguretat Social o mutualitat les dones que a partir de l’1 de gener de 2020 haguessin passat a trobar-se a:

  • Situació legal de desocupació com a conseqüència d’haver quedat suspès el contracte de treball o trobar-se en un període d’inactivitat productiva de les treballadores fixes discontínues;
  • Així com les treballadores per compte propi perceptores duna prestació per cessament dactivitat com a conseqüència de la suspensió de lactivitat econòmica desenvolupada.

Podent aplicar la deducció per maternitat pels mesos en què continuïn en aquesta situació i es compleixin la resta de requisits establerts a l’article 81 de la Llei de l’IRPF en la redacció vigent en el moment de la meritació de l’impost.

La deducció es practica a la declaració de l’IRPF 2022

La norma assenyala que la deducció per maternitat corresponent als mesos de 2020 i 2021 respecte dels que es compleixi el que disposen els paràgrafs anteriors, es practicarà de forma separada en la declaració d’aquest impost corresponent al període impositiu 2022 en els termes que es estableixin en l’ordre ministerial per la qual s’aproven els models de declaració de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni, exercici 2022, i se’n determinen el lloc, la forma i els terminis de presentació.

Això no obstant, aquests imports s’entenen aplicats en el cas que en aquests mesos el contribuent hagi practicat la deducció de manera efectiva i no s’hagi regularitzat, sempre que s’ajusti als termes i les condicions que estableix el paràgraf anterior.

La deducció així aplicada per a cadascun d’aquests exercicis no podrà excedir juntament amb els pagaments o deduccions practicades aquest any de l’import previst a l’apartat 1 de l’article 81 de la Llei de l’IRPF per a cada any (1.200 euros anuals per cada fill menor de 3 anys).

Poseu-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre això.