Tarifa plana per a nous autònoms 2023-2025

Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial al Règim d’Autònoms poden sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. La sol·licitud es farà en el moment de tramitar l’alta.

Poden beneficiar-se daquestes condicions les persones autònomes que no hagin estat donades dalta en els dos anys immediatament anteriors a la data defecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas dhaver gaudit prèviament daquesta deducció.

Transcorregut aquests dotze primers mesos, també es podrà aplicar una quota reduïda durant els dotze mesos següents, als treballadors per compte propi que prevegin que els seus rendiments econòmics nets anuals, siguin inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquest període i així ho sol·licitin al servei que s’habilitarà a Importass.

A més, les persones autònomes amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, podran sol·licitar l’aplicació, al moment de l’alta, d’una quota reduïda de 80 euros durant els primers 24 mesos.

Així mateix, finalitzat aquest període, si el seu rendiment net previst fos igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional, podran sol·licitar, a través del servei que s’habilitarà a Importass, l’aplicació d’aquesta quota reduïda durant els 36 mesos següents, per import de 160 euros .

Totes les sol·licituds d’ampliació han d’anar acompanyades d’una declaració relativa que els rendiments nets que es preveuen obtenir seran inferiors al salari mínim professional vigent.

Les reduccions en la cotització previstes als paràgrafs anteriors no són aplicables als familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció, que s’incorporin al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms.

Els treballadors per compte propi que gaudeixin daquests beneficis podran renunciar en qualsevol moment expressament a la seva aplicació amb efectes a partir del dia primer del mes següent al de la comunicació de la renúncia corresponent. Aquesta sol·licitud també es podrà realitzar a través del servei que s’habilitarà a Importass.

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 fossin beneficiaris de l’antiga tarifa plana continuaran gaudint de la mateixa, fins que s’esgoti el període màxim establert, en les mateixes condicions.

Per a més información:

  • Guia pràctica de treball autònom.
  • Simulador per calcular la quota corresponent a l’any 2023 sobre la base dels rendiments nets previstos. Es tracta d’un simulador disponible a l’àrea pública, on es podrà simular la quota que correspon abonar amb els rendiments nets que la persona autònoma estimi obtenir al llarg de l’any.
  • Fullet informatiu on es recullen breument les principals claus del nou sistema de cotització per a autònoms.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.